Parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Widełce

Najnowsze wydarzenia w naszej Wspólnocie Parafialnej

Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski w sprawie dopuszczenia do swobodnego obrotu handlowego pigułki postkoitalnej

2015-03-15

     W związku z publicznymi zapowiedziami dopuszczenia do obrotu bez reglamentacji preparatu postkoitalnego (tzw. pigułka dzień po), Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski przedstawia poniższe stanowisko.

     W dyskusji publicznej poświęconej dopuszczalności swobodnego obrotu pigułką postkoitalną występuje kilka zasadniczych przekłamań, które stwarzają wrażenie, że mamy do czynienia z lekiem (a więc środkiem terapeutycznym), jak również, że polskie organy państwa są zobowiązane rozstrzygnięciem Unii Europejskiej do tego, by pilnie dopuścić obrót takim preparatem bez reglamentacji związanej z potrzebą konsultacji z lekarzem i wystawieniem recepty.

     Wyjaśnienia wymaga działanie pigułki (ulipristalu). Ma ona podwójny mechanizm. Pierwszy, podobny do preparatów stosowanych w aborcji farmakologicznej (mifepristone), modyfikuje funkcje receptorów progesteronowych (działanie postowulacyjne i antynidacyjne). W tym przypadku następuje wydalenie zarodka ludzkiego z ustroju matki i jego śmierć. Drugie oczywiście zakłada potencjalną blokadę owulacji (działanie przeciwowulacyjne). Oba mechanizmy niszczą procesy fizjologiczne, które umożliwiają odpowiednio utrzymanie ciąży lub jej powstanie.

     W odniesieniu do aspektu prawnego należy podkreślić, że całkowicie niezgodne z prawdą jest twierdzenie o istnieniu obowiązku Polski, w tym wynikającego rzekomo ze zobowiązań unijnych, do wprowadzenia pigułki postkoitalnej do obrotu z wyłączeniem wcześniejszej konsultacji z lekarzem i wystawienia recepty. Należy również wskazać, że stosowanie środka, który skutkuje śmiercią zarodka, można bez cienia wątpliwości uznać za zachowanie bezprawne i karalne w świetle polskiego kodeksu karnego oraz niedopuszczalne w świetle zasady ochrony godności człowieka, wypowiedzianej w art. 30 Konstytucji RP, od którego nie dopuszcza się w tym akcie żadnych wyjątków.

     Zespół z niepokojem podkreśla, że stosowanie tzw. antykoncepcji doraźnej otwiera drzwi do istotnej zmiany kulturowej postaw i relacji międzyludzkich: propaguje swobodę seksualną i brak odpowiedzialności za podejmowanie relacji intymnych, banalizuje seksualność człowieka, niszczy ideał wyłączności relacji między kobietą i mężczyzną oraz pozwala na uwolnienie się od odpowiedzialności za drugiego człowieka.

     Na szczególną uwagę zasługuje potrzeba ochrony dzieci ze względu na coraz częstszą wczesną inicjację seksualną, której ten środek również sprzyja. Nie można dopuścić do swobodnego stosowania przez nie, bez wiedzy rodziców, preparatów tak bardzo inwazyjnych i niebezpiecznych dla rozwoju psychoseksualnego osób niepełnoletnich. Obowiązkiem rodziców jest sprzeciw wobec dopuszczalności swobodnego obrotu pigułką postkoitalną ze względu na dobro ich dzieci.

     Ten sam obowiązek spoczywa na katolikach prowadzących działalność polityczną, zwłaszcza na parlamentarzystach, przed którymi rząd ponosi odpowiedzialność, i na wszystkich osobach odpowiedzialnych za dobro wspólne i integralne dobro wszystkich obywateli.

     W perspektywie zasad życia chrześcijańskiego, stosowanie przez konkretną osobę tzw. antykoncepcji doraźnej skutkuje zaciągnięciem przez nią poważnej winy moralnej w postaci grzechu ciężkiego. W ocenie tego postępowania nie można wskazywać na perspektywę ekskomuniki z mocy prawa, bowiem do jej zaistnienia konieczna jest pewność obiektywnie stwierdzalnego skutku. Tymczasem, w przypadku pigułki postkoitalnej mamy do czynienia z niewątpliwą intencją przeciwdziałania urodzeniu dziecka, jednak ze względu na brak pewności zapłodnienia i poronienia, warunki te nie są spełnione.

     Zespół ma świadomość, że wiele osób wątpi w rzeczywistą naganność stosowania tzw. pigułki dzień po, jednak wiąże się to z brakiem znajomości mechanizmu działania tego preparatu, treści obowiązującego prawa, a niejednokrotnie z brakiem wrażliwości na życie dziecka poczętego. W tych okolicznościach Zespół zwraca się do ludzi dobrej woli z prośbą o pomoc w kształtowaniu prawidłowej oceny rzeczywistości dotyczącej tzw. antykoncepcji doraźnej oraz wzmacniania postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa i hojności w przyjmowaniu potomstwa. Jednocześnie podkreśla, że wspólnym obowiązkiem jest pomoc samotnym matkom i wszystkim tym, których lęk o zdolność zapewnienia potomstwu należnego bytu prowadzi do poszukiwania sposobów na przerwanie ciąży.

     Warto również zwrócić uwagę tym, którzy nie podzielają zaprezentowanego w stanowisku Zespołu poglądu, że częste stosowanie pigułki postkoitalnej bez kontroli lekarza jest brakiem dbałości o stan swojego zdrowia, bowiem antykoncepcja doraźna nie jest obojętna dla zdrowia kobiety. W końcu najbardziej destrukcyjne skutki ma stosownie środków hormonalnych tego rodzaju przez osoby młode.

Warszawa, 16 stycznia 2015 roku

/Administrator/

Duszpasterstwo rodzin przypomina

2015-02-21

W związku z tym, że pojawiają się grupy osób, które próbują oferować narzeczonym przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa w formie różnych warsztatów i kursów internetowych Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że zgodnie z ustaleniami Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin przyjętym podczas 322. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie dnia 1 maja 2003 roku osoby, które prowadzą katechezy przedmałżeńskie bądź katechezy przedślubne powinny posiadać misję kanoniczną, a treści przekazywane podczas warsztatów imprimatur Biskupa Diecezjalnego. (…) W związku z tym, certyfikaty ukończenia internetowych nauk przedmałżeńskich, nie mogą być w żadnym razie podstawą do zaliczenia katechez przedmałżeńskich czy przedślubnych, obowiązujących w Kościele w Polsce. Prosimy o przekazanie tej informacji zainteresowanym.

/Administrator/

Przepisy Kościoła dotyczące dni pokuty i praktyk pokutnych:

2015-02-21

* wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość;

* w Kościele dniami i okresami pokuty są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. W okresie Wielkiego Postu katolik nie powinien brać udziału w hucznej zabawie ani jej urządzać. Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek;

* Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia aż do śmierci, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18. rok życia aż do rozpoczęcia 60. roku życia;

* dla słusznej przyczyny ksiądz proboszcz może dyspensować od obowiązku zachowania pokuty lub wstrzemięźliwości od spożywania mięsa, albo dokonać zamiany tego obowiązku na inne uczynki pobożne. Trzeba się jednak zwrócić do niego w tej sprawie osobiście, telefonicznie. Władze kościelne nie zwykły udzielać dyspensy na Środę Popielcową i Wielki Piątek.

/Administrator/

37. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 4 - 13 sierpnia 2014 r.

2014-06-16

Już wkrótce pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego wyruszy na pątniczy szlak do Tronu Czarnej Madonny na Jasnej Górze 37. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka. Hasło tegorocznych rekolekcji w drodze brzmi: Otwórzmy drzwi Chrystusowi. Chcemy je przeżywać jako dziękczynienie składane Panu Bogu za dar św. Jana Pawła II.

Dziś wielu ludzi ma spore trudności z przyznaniem się do Chrystusa, z wyznawaniem na co dzień swojej wiary. Pielgrzymka będzie okazją, abyśmy pogłębili i umocnili swoją wiarę, żebyśmy zauważyli i uświadomili sobie, że we wspólnocie Kościoła nasza wiara ma szansę rozkwitnąć na nowo. Słuchając i rozważając Słowo Boże, przyjmując sakramenty święte możemy nabrać sił do dalszej wędrówki przez życie, by być dla innych solą ziemi. Wszak przez dar chrztu świętego staliśmy się nie tylko uczniami Pana Jezusa, ale otrzymaliśmy zadanie bycia Jego świadkami.

Pielgrzymka stanowi okazję do wejścia w siebie samego i do umocnienia się na wybranej już życiowej drodze ku Bogu. Jest też z pewnością okazją, by sprawdzić na jakim etapie naszej „drogi wiary” jesteśmy obecnie. Stanowi sposobność do spotkania ciekawych ludzi, do szczerej rozmowy z kapłanem, do oderwania się od bylejakości naszego chrześcijaństwa.

Pielgrzymka odbędzie się w dniach 4 – 13 sierpnia 2014 roku. Uczestniczyć w niej może każdy, kto zgłosi swój udział. Udział nieletnich jest możliwy według następujących zasad: w wieku do lat 16 – w towarzystwie i pod opieką osoby dorosłej; w wieku 16 – 18 lat – na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów.

Zapisy na pielgrzymkę rozpoczynają się od 3. niedzieli czerwca. Każdy pątnik zapisuje się w swojej parafii, a następnie składa Kartę zgłoszeniową u Ks. Przewodnika Grupy (można pobrać ze strony pielgrzymki lub tutaj).

Narzeczeni, którzy chcieli by podczas pielgrzymki zawrzeć sakramentalne małżeństwo, winni zgłosić swój zamiar odpowiednio wcześniej swojemu ks. Przewodnikowi. Spotkanie dla nich będzie 13 sierpnia 2014 r. o godz. 14:00 w parafii pw. Św. J.S. Pelczara w Rzeszowie (Pobitno).

Podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy do duchowego pielgrzymowania tych, którzy nie mogą fizycznie wyruszyć na trasę ze względu na podeszły wiek, chorobę, brak urlopu czy inne przeszkody, a chcieliby mieć w pielgrzymce swój udział. Duchowe uczestnictwo w pielgrzymce polega na wypełnianiu – stosownie do możliwości – choćby niektórych pielgrzymkowych praktyk religijnych (np. uczestnictwo we Mszy św., odmówienie cząstki Różańca, odprawienie Drogi Krzyżowej) oraz ofiarowaniu swych trudów w tych intencjach, w jakich odbywa się pielgrzymka.

Szczegółowych informacji dotyczących pielgrzymki udzielają Księża Przewodnicy poszczególnych grup.

Źródło: www.pielgrzymka.rzeszow.pl

/Administrator/

Kanonizacja Jana Pawła II

2014-04-20

Transmisję z mszy kanonizacyjnej papieży Jana Pawła II i Jana XXIII oraz filmy i reportaże poświęcone obu postaciom nada Telewizja Polska. Od piątku wszystkie wizyty papieża Polaka w kraju będzie można oglądać w internecie w kanale TVP Regionalna na żądanie.

W okolicznościowym kanale internetowym dostępne będą także homilie Jana Pawła II oraz jego spotkania z rodakami. Przypomniane zostaną też najważniejsze momenty pontyfikatu papieża. Z aplikacji "TVP Regionalna. Śladami Jana Pawła II" będą mogli korzystać użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów. Kanał będzie również dostępny za pośrednictwem przeglądarki internetowej na stronie tvpstream.tvp.pl.

W przeddzień kanonizacji telewizyjna Jedynka będzie transmitować koncert "Kolory miłosierdzia" z Łagiewnik, a w dzień kanonizacji Dwójka pokaże koncert Placido Domingo, który wykona utwory napisane do wierszy Karola Wojtyły i zaprezentowane na płycie "Amore Infinito".

TVP uruchomiła też okolicznościowy serwis internetowy. Na stronie kanonizacjajp2.tvp.pl udostępniono archiwum papieskie z filmami dokumentalnymi oraz fragmentami papieskich homilii wygłaszanych przez Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski, a także mapa, która przypomina szlak pielgrzymkowy papieża.

Źródło: Polska The Times

/Administrator/

Aktualizacja bazy cmentarza parafialnego

2014-01-05

Nastąpiła aktualizacja bazy cmentarza parafialnego w Widełce. Na obecną chwilę w bazie znajduje się 1008 zmarłych, których groby oraz pzycje na cmentarzu możemy zobaczyć na zdjęciach. W miarę możliwości oraz sprzyjajacych warunków baza będzie aktualizowana a wszelkie zmiany będę ogłaszane na stronie parafialnej. Zachęcam do oglądania oraz odwiedzania bliskich zmarłych nawet w ten elektroniczny sposób.

Dostęp do cmentarza za pomocą zakładki "E-cmentarz" lub tutaj.

/Administrator/

Kancelaria
Kancelaria Parafialna czynna jest codziennie po Mszy Św. za wyjątkiem, niedziel, świąt i Pierwszych Piątków miesiąca.
W sprawach małżeńskich proszę zgłaszać się w środy.  
 
 
Wezwanie do chorego
oraz sprawy pogrzebu
o każdej porze.
Reklama

 

 

 

 

www.parafia.widelka.pl